සිංහලෙන් ජපන්

ඉගෙන ගන්න

තියෙන හොදම තැන​​

පටන් ගන්න​, නොනවත්වා කරගෙන යන්න​, ඔබ ජය ගන්නවා නියතයි!

ඔබේ පාඨමාලාව තෝරා ගන්න කලින් පහත වීඩියෝ බලන්න​

Japanko Academy වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නේ කොහොමද​?

පහත විඩීයෝව බලන්න​

Japanko Academy කේ පළමුවෙන්ම ලියාපදිංචි වෙන්න​

පහත විඩීයෝව බලන්න

ඔබ තෝරාගත් පාඨමාලාවට මුදල් ගෙවන ආකාරය​​​ 

පහත විඩීයෝව බලන්න

ඔබ තෝරාගත් පාඨමාලාව කරගෙන යන ආකාරය​

පහත විඩීයෝව බලන්න

ඊ මේල් ලිපිනයක් සාදා ගනිමු.

පහත විඩීයෝව බලන්න

ඔබ ජපානයට යන්නේ රැකියාවකටද නැතිනම් අධ්‍යාපනයටද​? 

පහත විඩීයෝව බලන්න​

JLPT/NAT ජපන් විභාග වලට​ ලියාපදිංචි වන්නේ කොහොමද​?

පහත විඩීයෝව බලන්න​

ජපානයට වීසා එකක් සහ ජපන් යවන ආයතනයක් තෝරා ගන්නේ කොහොමද​?

පහත විඩීයෝව බලන්න​

මට ගැළපෙන රැකියාවක් ජපානයේ තියෙනවද​?

 

පහත විඩීයෝව බලන්න​

ඔබේ පාඨමාලාව තෝරා ගන්න​

feature icon1

N5 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

ජපන් භාෂාව මුල සිට ඉගෙන ගන්නා අය සඳහා
feature icon1

N4 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

N5 විභාගය සමත් වූ අය සඳහා
feature icon1

N3 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

N4 විභාගය සමත් වූ අය සඳහා
feature icon1

N2 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

N3 විභාගය සමත් වූ අය සඳහා
feature icon1

12 ශ්‍රේණිය සඳහා ජපන් භාෂාව

අ.පො.ස.උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ජපන් භාෂාව තෝරා ගත් සුසුන් සඳහා උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සඳහා ඇති පෙල පොතේ ව්‍යාකරණ සහ කන්ජි

feature icon1

13 ශ්‍රේණිය සඳහා ජපන් භාෂාව

අ.පො.ස.උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ජපන් භාෂාව තෝරා ගත් සුසුන් සඳහා උසස් පෙළ 13 ශ්‍රේණිය සඳහා ඇති පෙල පොතේ ව්‍යාකරණ සහ කන්ජි

නිවසේ සිට ජපන් ඉගෙන ගන්න තියෙන, ලංකාවේ ඇති හොඳම තැන මඟහරවා ගන්න එපා!

Choose the most powerful courses and always be on demand.