සිංහලෙන් ජපන්

ඉගෙන ගන්න

තියෙන හොදම තැන​​

පටන් ගන්න​, නොනවත්වා කරගෙන යන්න​, විභාගය සමත් වෙනවාමයි!

ඔබේ පාඨමාලාව තෝරා ගන්න කලින් පහත වීඩියෝ බලන්න​

පාඨමාලාව තෝරා ගන්න කලින් පළමුව කල යුතු දේ

 Japanko Academy වෙබ් අඩවිය භාවිතා කරන්නෙ කොහොමදකියලා, අපි පළමුවෙන්ම බලමු.

පහත විඩීයෝව බලන්න​

පාඨමාලාව තෝරා ගන්න කලින් දෙවනුව​ කල යුතු දේ 

Japanko Academy එකේ ලියාපදිංචි වීමට, ඊ මේල් ලිපිනයක් සාදා ගනිමු.

පහත විඩීයෝව බලන්න​

පාඨමාලාව තෝරා ගන්න කලින් තෙවනුව​​ කල යුතු දේ

Japanko Academy එකේ ඔබ තෝරාගත් ජපන් භාෂා පාඨමාලාවට පිවිසෙන ආකාරය. ලියා පදිංචි වන ආකාරය සහ ගෙවීම් කරන ආකාරය​

පහත විඩීයෝව බලන්න​

ඔබේ පාඨමාලාව තෝරා ගන්න​

N5 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

ජපන් භාෂාව මුල සිට ඉගෙන ගන්නා අය සඳහා

N4 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

N5 විභාගය සමත් වූ අය සඳහා

N3 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

N4 විභාගය සමත් වූ අය සඳහා

N2 ජපන් භාෂා පාඨමාලාව

N3 විභාගය සමත් වූ අය සඳහා

12 ශ්‍රේණිය සඳහා ජපන් භාෂාව

අ.පො.ස.උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ජපන් භාෂාව තෝරා ගත් සුසුන් සඳහා උසස් පෙළ 12 ශ්‍රේණිය සඳහා ඇති පෙල පොතේ ව්‍යාකරණ සහ කන්ජි

13 ශ්‍රේණිය සඳහා ජපන් භාෂාව

අ.පො.ස.උසස් පෙළ විෂය ධාරාවට ජපන් භාෂාව තෝරා ගත් සුසුන් සඳහා උසස් පෙළ 13 ශ්‍රේණිය සඳහා ඇති පෙල පොතේ ව්‍යාකරණ සහ කන්ජි

ඔබ Japanko Academy එක​ තෝරා ගත යුත්තේ ඇයි?

පහත විඩීයෝව බලන්න​

ජපන් විභාග ගැන සහ විභාගයට ලියාපදිංචි වන ආකාරය​

පහත විඩීයෝව බලන්න​

ජපානයට වීසා එකක් සහ ජපන් යවන ආයතනයක් තෝරා ගන්නේ කොහොමද​?

පහත විඩීයෝව බලන්න​

ජපන් රැකියා 

පහත විඩීයෝව බලන්න​

නිවසේ සිට ජපන් ඉගෙන ගන්න තියෙන, ලංකාවේ ඇති හොඳම තැන මඟහරවා ගන්න එපා!

Choose the most powerful courses and always be on demand.