සම්පූර්ණ​ N2 ජපන් පාඨමාලාව

ඔබ,සම්පූර්ණ

​ N2 ජපන් පාඨමාලාව එකවර ලබා ගන්නේ නම්

 

N2 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් 4කින් සමන්විත වන අතර​, ඔබට අවශ්‍ය නම් පාඨමාලාව එකවර ලබා ගත හැක​. තවද කොටස් වෙන වෙනමද ලබා ගත හැක​. පාඨමාලාව එකවර ලබා ගැනීමේදී ඔබ ගෙවිය යුත්තේ රු.40,000ක් පමණි. කොටස් වෙන වෙනම ලබා ගැනීමේදී එක් එක් කොටසක් රු.12,000 බැගින් වේ.

රු. 40,000 පමණි!

කොටස් වශයෙන්​ N2 ජපන් පාඨමාලාව

ඔබ,කොටස් වශයෙන්

​ N2 ජපන් පාඨමාලාව ලබා ගන්නේ නම්

 

N2 ජපන් පාඨමාලාව කොටස් 4කින් සමන්විත වන අතර​, කොටස් වෙන වෙනම ලබා ගැනීමේදී පහතින් ඇති ආකාරයට එක් එක් කොටසක් රු.12,000 බැගින් වේ.

N2 ජපන් පාඨමාලාවේ

1වෙනි කොටස 

N2 විභාගයට අවශ්‍ය වචන ඉගෙනීම​.

රු.12,000

N2 ජපන් පාඨමාලාවේ

2වෙනි කොටස 

වාක්‍ය රටා ඉගෙනීම සහ කන්ජි භාවිතය.​​

රු.12,000

N2 ජපන් පාඨමාලාවේ

3වෙනි කොටස 

වාක්‍ය රටා ඉගෙනීම සහ කන්ජි භාවිතය.​

රු.12,000

N2 ජපන් පාඨමාලාවේ

4වෙනි කොටස 

ආදර්ශ ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්චා කිරීම සහ විභාගයට සූදානම් වීම​.

රු.12,000

N2 විභාගයට අවශ්‍ය කන්ජි පමණක්

ඔබ, N2 විභාගයට අවශ්‍ය කන්ජි පමණක් ලබා ගන්නේ නම්

 

මෙහිදී ඔබට N2 විභාගයට අවශ්‍ය කන්ජි 1,000ක් සහ එම කන්ජි වලින් සෑදෙන වචන ඉගෙනීමට හැක​.

රු. 15,000