මෙම​ වීඩියෝව බලන්න​

කොටස් වශයෙන්​ N5 ජපන් පාඨමාලාවේ 4වෙනි කොටසේ ගාස්තුව​

Rs5,000.00
6 months of access

12වෙනි පාඩම-ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්ඡාව​ 

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 1

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 2

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 3

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 4

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 5

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 6

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ i

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ ii

අභියෝග ප්‍රශ්ණ iii