මෙම​ වීඩියෝව බලන්න​

සම්පූර්ණ​ N5 ජපන් පාඨමාලාවේ ගාස්තුව​

Rs15,000.00
1 year of access

1වෙනි පාඩම​

2වෙනි පාඩම

3වෙනි පාඩම

4වෙනි පාඩම

5වෙනි පාඩම

6වෙනි පාඩම

7වෙනි පාඩම

8වෙනි පාඩම

9වෙනි පාඩම

10වෙනි පාඩම

11වෙනි පාඩම

12වෙනි පාඩම-ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්ඡාව​ 

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 1

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 2

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 3

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 4​

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 5

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 6

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ i 

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ ii

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ iii

සම්පූර්ණ​ N5 ජපන් පාඨමාලාවේ ගාස්තුව​

Rs15,000.00
1 year of access

1වෙනි පාඩම​

2වෙනි පාඩම

3වෙනි පාඩම

4වෙනි පාඩම

5වෙනි පාඩම

6වෙනි පාඩම

7වෙනි පාඩම

8වෙනි පාඩම

9වෙනි පාඩම

10වෙනි පාඩම

11වෙනි පාඩම

12වෙනි පාඩම-ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්ඡාව​ 

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 1

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 2

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 3

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 4​

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 5

ප්‍රශ්ණ පත්‍රය 6

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ i 

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ ii

N5 අභියෝග ප්‍රශ්ණ iii

What Others Have Said