මෙම​ වීඩියෝව බලන්න​

සම්පූර්ණ​ N5 ජපන් පාඨමාලාවේ ගාස්තුව​

Rs18,000.00
8 months of access

පාඨමාලාවට පිවිසීම

1වෙනි පාඩම​

2වෙනි පාඩම

3වෙනි පාඩම

4වෙනි පාඩම

5වෙනි පාඩම

6වෙනි පාඩම

7වෙනි පාඩම

8වෙනි පාඩම

9වෙනි පාඩම

10වෙනි පාඩම

11වෙනි පාඩම

12වෙනි පාඩම