කොටස් වශයෙන්​ N4 ජපන් පාඨමාලාවේ 4වෙනි කොටසේ ගාස්තුව​

Rs7,000.00
1 year of access

12වෙනි පාඩම (ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්ඡාව​)

1වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

2වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

3වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

4වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

5වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

6වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

7වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය