සම්පූර්ණ​ N4 ජපන් පාඨමාලාවේ ගාස්තුව​

Rs25,000.00
1 year of access

1වෙනි පාඩම

2වෙනි පාඩම

3වෙනි පාඩම

4වෙනි පාඩම

5වෙනි පාඩම

6වෙනි පාඩම

7වෙනි පාඩම

8වෙනි පාඩම

9වෙනි පාඩම

10වෙනි පාඩම

11වෙනි පාඩම

12වෙනි පාඩම (ප්‍රශ්ණ පත්‍ර සාකච්ඡාව​)

1වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

2වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

3වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

4වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

5වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

6වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය

7වෙනි ප්‍රශ්ණ පත්‍රය