කොටස් වශයෙන්​ N3 ජපන් පාඨමාලාවේ 4වෙනි කොටසේ ගාස්තුව​

Rs12,000.00
8 months of access

පාඨමාලාවට පිවිසීම

4වෙනි කොටස-ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්ඡාව​

ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්ඡාව​-1වෙනි ප්‍රශ්ණපත්‍රය

ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්ඡාව​-2වෙනි ප්‍රශ්ණපත්‍රය

ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්ඡාව​-3වෙනි ප්‍රශ්ණපත්‍රය

ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්ඡාව​-4වෙනි ප්‍රශ්ණපත්‍රය

ප්‍රශ්ණපත්‍ර සාකච්ඡාව​-5වෙනි ප්‍රශ්ණපත්‍රය