කොටස් වශයෙන්​ N3 ජපන් පාඨමාලාවේ 1වෙනි කොටසේ ගාස්තුව​

Rs12,000.00
8 months of access

පාඨමාලාවට පිවිසීම

1වෙනි කොටස-වචන​

第1章 家事をしましょう – වචන 1

第2章 外出しましょう – වචන 2

第3章 休日を楽しみましょう – වචන 3 

第4章 勉強や仕事しましょう – වචන 4

第5章 いろいろ表現しましょう – වචන 5

第6章 まとめて覚えましょう – වචන 6

2වෙනි කොටස-කන්ජි

第1週 でかける1- කන්ජි1

第 2 週 でかける 2 – කන්ජි2

第3週 つかう – කන්ජි3

第4週 かう – කන්ජි4

第5週 かく කන්ජි5 ​

第6週 よむ කන්ජි6